Kun. Kęstučiui Kazlauskui - 50
Jonas LAURINAVIČIUS   
2011 balandžio 08, penktadienis
Jubiliatas kun. K. Kazlauskas ir kun. E. Kazlauskas per pamaldas Palomenės bažnyčioje
- Jis pasirinko Bažnyčios tarno kelią, - apžvelgdamas kun. Kęstučio Kazlausko gyvenimą, pabrėžė JE vyskupas Juozas Matulaitis. - Ne tik pats pasirinko, bet tuo keliu eiti paragino ir savo jaunesnįjį brolį Jurgį Kazlauską, dabartinį Saldutiškio parapijos administratorių, taip pat sūnėną Egidijų Kazlauską, šiuo metu pastoracinį darbą dirbantį tarp Lenkijos lietuvių.Trys kunigai iš vienos šeimynos - tai didžiulė Dievo palaima, Mykolo ir Janinos Kazlauskų bei jų visos giminės pasididžiavimas. O štai vyriausiajam iš trijų kunigų Kazlauskų  - kun. Kęstučiui - balandžio 2-ąją sukako 50 metų. Jis gimė per Velykas. Tėvai, buvę Sibiro tremtiniai, tuo metu gyveno Šafarnės kaime, netoli Palomenės. Kęstutis krikštytas Palomenės bažnyčioje. Šioje bažnyčioje jis priėjo ir pirmosios Komunijos. Šioje bažnyčioje buvo mistrantu. Ir pirmąsias mišias jis aukojo čia, prie šio altoriaus. Primicijos buvo prieš 25 metus. Taigi kun. Kęstutis Kazlauskas švenčia ir kunigystės jubiliejų - 25-ąsias metines.
Tad iškilmės buvo itin jautrios, gražios, dalyvavo daugiau nei dvidešimt kunigų. Iškilmingas šv. Mišias aukojo JE vyskupas J. Matulaitis, generalvikaras mons. dr. A. Jurevičius, Jubiliatas, Jo brolis ir sūnėnas. Giedojo vyrų choras „Bijūnai". Jubiliatas 1979-aisiais baigė Kaišiadorių 2-ąją vidurinę (dabar Vaclovo Giržado pagrindinę) mokyklą. Dirbo Palomenės kolūkio vairuotoju.  1981 m.  buvo primtas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1986 m. birželio 1 d. Kauno katedroje bazilikoje, šventinimus suteikė vysk. V. Sladkevičius MIC (vėliau kardinolas).  Po to paskyrimai - Alytaus parapijos vikaras, Žiežmarių parapijos vikaras, Užuguosčio parapijos administratorius, Bagaslaviškio parapijos klebonas (aptarnaujant Krikštėnų parapiją). 1990 m. kun. K. Kazlauskas skiriamas pastoraciniam darbui į Žiežmarių parapiją, o 1995 -  2002 m. jis - Merkinės parapijos klebonas, Merkinės dekanato dekanas. Molėtuose dirba nuo 2002 m. liepos 10 d.
Po šv. Mišių Palomenės kaimo bendruomenės salėje vokalinio ansamblio „Inmezzo“ koncertas. Į ilgą ilgą eilę išsirikiavo parapijiečiai ir svečiai, norintys pasveikinti Jubiliatą. Nuo vyskupijos kurijos jį sveikino mons. dr. A. Jurevičius, po jo - buvęs sovietmečio Palomenės parapijos klebonas J. Zubrus, buvęs Gegužinės parapijos klebonas L. Baliūnas, kiti kunigai, Varėnos rajono savivaldybės meras V. Mikalauskas, gausus jubiliato giminaičių būrys, kiti.
-Kai mums rajono savivaldybės taryboje buvo sunku susitarti dėl koalicijos, dėl svarbių sprendimų projektų priėmimo, mes į tarybos posėdį pasikvietėme tuometinį Merkinės parapijos kleboną Kęstutį Kazlauską, - kalbėjo V. Mikalauskas. - Klebonas paragino tarybos narius dirbti darniai rajono gyventojų labui, ieškoti bendrų sąlyčio taškų, kas mus jungia, vienija ir mūsų darbo pastangos bus vaisingesnės. Posėdžio metu klebonas man įteikė baltą miniatiūrinę angeliuko skulptūrėlę. Aš ją kišenėje nešioju iki šiol. Kartais pamirštu pasiimti kai kuriuos dokumentus, daiktus, čia atvažiuodamas namuose palikau akinius, todėl sveikinimo raštą kun. Kęstučiui perskaitys administracijos direktorius, bet štai angeliuko skulptūrėlės pasiimti nepamiršau: ji visada mano kišenėje.
Ir meras ją parodė susirinkusiems.
Renginį vedė Jubiliato brolis kun. Jurgis Kazlauskas.
Salėje buvo išrikiuotos dvi stalų ei-lės. Jubiliatas pakvietė visus pasivaišinti, išgerti kavos, pabendrauti.  Jautėsi šventinė, pakili nuotaika.
Autoriaus nuotr.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2011 balandžio 29, penktadienis )