Naujienos
Archyvas
Redakcija
Reklama
Skelbimai
Privatumo politika

Šiuo metu 1 skaitytojas

2024 birželio 22, Šeštadienis
Mūsų pasiekimai, veikla ir laisvalaikis Spausdinti
Stanislava GLOBIENĖ, Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė   
2017 balandžio 11, antradienis
Sėkmė vokalinių ansamblių festivalyje
Scenoje – Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis ,,Gabija“
Kaišiadorių kultūros centre  įvykusia-me  rajono vokalinių ansamblių festiva-lyje „Lietuva, kai tave tariu“,  dalyvavo ir mūsų draugijos vokalinis ansamblis „Gabija“.
Su pakilia  nuotaika padainavome 2 dainas: „Lietuva“ (žodžiai ir muzika V. Stunžėnienės) ir dainą „Brangiausia žemė“, pagal Stasio Žlibino eiles, muzika A. Bražinsko. Ansamblio moterys su-laukė audringų aplodismentų, buvo ap-dovanotos rajono mero Vytenio Tom-kaus ir administracijos direktoriaus Čes-lovo Nevieros padėkos raštu ir atmi-nimo dovanėle.
Esame dėkingos  rajono kultūros cent-ro direktoriui  A. Škimeliui už pakvietimą į šią šventę,  dėkojame draugijos meno būrelio vadovei Irenai Leonavičienei už išmokytas skambias dainas.Džiugu, kad meno kolektyvas pasipildo vis nau-jais nariais. Ateityje tikimės dar didesnės sėkmės.

Sudarėme sutartį
Neįgaliųjų draugija sudarė paslaugų teikimo sutartį su Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centru, dėl naudo-jimosi centre esančiu baseinu ir sauna. 2017 metams gavome lėšų pagal nuola-tinio pobūdžio Neįgaliųjų socialinės  integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektinei veiklai  ir kiekvieną šešta-dienį 28 neįgalieji draugijos nariai nuo sausio mėnesio lankosi sporto centro plaukimo baseine. Pratimus vandenyje atlikti neįgaliuosius moko trenerė  Sol-veiga Sausdravienė. Vandens proce-dūros, derinant su sauna, yra organiz-mo grūdinimas, stiprėja imunitetas. Neįgaliesiems šios procedūros labai reikalingos.

Lankėmės  parodoje
Dienoms šiltėjant, sukruto ir darbo terapijos žemdirbystės klubo nariai. Žemdirbystės būreliui vadovauja drau-gijos tarybos narė Regina Linkevičienė. Jau suskubome nupirkti pavasario sėjai įvairių daržovių, gėlių, prieskoninių augalų sėklų.
Pasirūpinome sėklų katalogais, kuriuo-se aprašomos naujesnės ir geresnės daržovių veislės.
Kovo 30 d. apsilankėme Tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi… 2017“, kuri vyko  A. Stulginskio univer-sitete, Kaune. Parodoje žemdirbystės darbo terapijos klubo nariai susipažino  su šviečiamąja programa, įsigijo įvairių augalų sodinukų. Pavasaris po truputį įsibėgėja. Įsibėgėja ir mūsų draugijos narių veikla šiais metais.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2017 gegužės 22, pirmadienis )